SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMANE

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje so sestavni del pogodbe oz. napotnice – voucherja, ki jo skleneta turistična agencija KOMPTUR, D.O.O. (v nadaljevanju besedila: Komptur) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma. Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, katerih organizator je Komptur, ali če je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev potovanj.

V primeru, da se posamezni program s svojimi določili ne ujema s temi pogoji in navodili, veljajo določila, ki so navedena v programu.

V primeru telefonske prodaje oz. prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko ali po internetu naročil turistični aranžma. Z določili Splošnih pogojev se potnik lahko seznani z brošuro v pisni obliki na naših prodajnih mestih ali na spletni strani http://www.komptur.com. Naročnik oz. potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Komptur, d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

2. PRIJAVE

Prijave sprejemajo turistična agencija Komptur in pooblaščene agencije. Potnik mora ob prijavi posredovati vse zahtevane podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program, ter plačati aro in stroške prijave. Po sklepu Združenja turističnih agencij Slovenije Komptur zaračuna standardne stroške za sestavo ponudbe pri prodaji turističnih aranžmanov v višini 12,52 € na prijavnico (voucher) oz. 20,86 € pri potovanjih, pripravljenih po naročilu. Pri sestavi kompleksnih ponudb Komptur zahteva varščino za sestavo ponudbe v višini 29,21 €. Ob prijavi Komptur in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali se sklicuje na program potovanja, kjer so ti podatki razvidni.

V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, odgovarja za vse stroške oz. škodo, nastalo zaradi napačnih podatkov, sam. Prijava potnika je zavezujoča, od nje lahko odstopi le v skladu z določili o odpovedi potovanja (7.Točka splošnih pogojev). Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oz. pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovani v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice in identifikacijo drugega plačilnega dokumenta, plačilo prijavnine, plačilo stroškov prijave.

Pogodba se šteje za sklenjeno, ko jo Komptur pisno potrdi.

V primeru rezervacije na vprašanje ali poizvedbo (RQ- request) potnik plača varščino, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oz. pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi. V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali stop bookinga.

3. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši plačilo na blagajni Kompturja, pri pooblaščeni agenciji ali pri kateri izmed bank oz. Komptur prejme pogodbeni znesek na svoj transakcijski račun.

Potnik plača aro, ki znaša 30% vrednosti aranžmaja oz.znesek, ki je naveden v programu potovanja. Aranžma mora biti plačan v celoti najkasneje 8 dni pred začetkom potovanja oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da potnik preostalega zneska ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma. V tem primeru veljajo in se uporabljajo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz 7. točke teh splošnih pogojev in navodil. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina in stroški prijave jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih, udeležbo oz. prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju.

Potnik je ob odhodu dolžan vodji potovanja pokazati dokument o plačilu aranžmaja (napotnic/voucher ali potrdilo o vplačilu), v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje ali izlet.

V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja potnik v primeru negotovinskega plačila aranžmana (kreditne kartice, Maestro, BA…) Komptur v nobenem primeru ne more izplačati gotovine za morebitno manjše št. oseb ali koriščenih storitev – potnik lahko zahteva le dobropis, če je do njega upravičen.

Kadar z potnika turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke smiselno tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

Če je v pogodbi določena devizna klavzula, se plačilo izvrši v tolarski protivrednosti tuje valute po podjetniškem prodajnem tečaju Banke Celje.

4. CENE ARANŽMAJA

Cene aranžmaja so navedene v programu aranžmaja, ki veljajo od dneva objave programa. Komptur si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na končno ceno potovanja, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmeraja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Komptur je dolžan potnika o morebitni spremembi cene obvestiti najpozneje do dvajsetega dne pred začetkom potovanja. Komptur lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Komptur ne nastopa kot posrednik, ampk zgolj informator in potnik uveljvalja vse reklamacijske zahtevke na kraju samem. Komptur lahko v programu navede cene, preračunane na različno število udeležencev ali navede, da se lahko cena zniža v primeru večjega števila prijavljenih potnikov. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, če pogoji za morebitno znižanje ne bi nastopili.

Popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo in ne seštevajo. V kolikor je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza.

5. STORITVE, KI SO ZAJETE V CENI ARANŽMAJA

V ceno aranžmaja so vključene samo storitve, ki so navedene v programu (npr. hotelske storitve, transferji, strokovno vodstvo in organizacija aranžmaja). Če v programu ni drugače določeno, veljajo cene posameznega aranžmaja za prevozne, hotelske in gostinske storitve na osebo in za nastanitev v dvoposteljnih sobah kot tudi organizacija potovanja in osnovno nezgodno zavarovanje.

6. POSEBNE STORITVE

Posebne oz. dodatne storitve praviloma niso vključene v ceno aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letalske pristojbine ipd.). Te storitve plača potnik posebej, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so pri posameznem aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem se posebne storitve doplačajo vodji potovanja oz. tamkajšnjemu predstavniku agencije v kraju, kjer se storitev opravlja, in če je to storitev še mogoče naročiti ter po ceni in v valuti, ki velja na kraju samem.

7. POTNIKOVA ODPOVED ARANŽMAJA

Potnik ima pravico, da odpove aranžma pisno ali ustno v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima Komptur pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi aranžmaja, katerih višina je odvisna od časa, v katerem je potnik podal odpoved. Če potnik odpove aranžma, je dolžan Kompturju povrniti administrativne stroške v višini 12,52 € na napotnico ali voucher. Višina stroškov odpovedi aranžmana je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal potovanje:

od 45 do 30 dni pred dnevom pričetka potovanja – 10 % cene aranžmaja

od 29 do 22 dni pred dnevom pričetka potovanja – 20 % cene aranžmaja

od 21 do 15 dni pred dnevom pričetka potovanja - 30 % cene aranžmaja,

od 14 do 8 dni pred dnevom pričetka potovanja - 50 % cene aranžmaja,

od 7 dni do 1 delovni dan do 20.00 pred dnevom odhoda -80 % cene aranžmaja,

na dan odhoda oz. po odhodu 100 % cena aranžmaja.

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar Komptur ni odgovoren organizator potovanja, je določena s splošnimi pogoji ali drugimi določbami odgovornega organizatorja potovanja.

Zgoraj določeni stroški odpovedi so lahko tudi višji, kadar to zahtevajo pogoji organiziranja potovanja, ki jih Kompturju narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslvni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo določila, navedena v programu.

Ob ustni odpovedi aranžmaja mora potnik podpisati pisno odpoved, ki mu jo v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da potnik odpovedi ne podpiše, se šteje, kot da aranžmaja ni odpovedal. Potnik lahko na svojo željo prekine potovanje tudi med potovanjem s pisno izjavo o prekinitvi. V primeru, da potnik prekine potovanje med potovanjem, nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. Prav tako se šteje za odstop od pogodbe, če je potnik po svoji želji med potovanjem spremenil svoj program in ne potuje po itinerarju, določenem v pogodbi. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani Kompturja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna Komptur potniku administrativne stroške v višini 12,52 €. V primerih, ko so stroški višji, zlasti kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem, letalom in storitve s stroški odpovedi/spremembe izvajalcev pa zahtevajo povrnitev dejanskih stroškov.

8. ODSTOPNINA

V primeru, da potnik predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastati pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo mogel udeležiti, lahko položi odstopnino. Sporazum o odstopnini velja za primer uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). V tem primeru je ob odpovedi potnik dolžan predložiti agenciji ustrezen veljavni dokument (zdravniško potrdilo itd.). Odstopnina znaša 5 % cene aranžmaja.

S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz, da odstopnina ni mogoča. Ne glede na plačano odstopnima ima Komptur pravico v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov 12,52 € po napotnici/voucherju.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja v programu in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi vplačane odstopnine. Prav tako se smatra, da potnik ni pričel potovanja oz. da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejeme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni …) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi odstopnine.

V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpoved potovanje oz. odstopi od pogodbe, ima Komptur pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je prod sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti.

Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljaviti po datumu začetka potovanja in za neizkoriščen del potovanja ali letovanja.

Če potnik sklene zavarovanje odpovedi potovanja pri kateri izmed zavarovalnic, potnik pravice iz naslova odstopnine uveljavlja pri tej zavarovalnici.

9. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Agencija Komptur si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi ali spremembe aranžmaja najkasneje sedem dni pred odhodom, ne da bi morala povrniti škodo, če se za aranžma ne prijavi potrebno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto potovanj. Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

za potovanja s posebej najetimi letali (čarter), vlaki ali ladjami 80% zasedenosti le-teh:

za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov v skupini

za potovanja na medcelinskih IT letih z rednimi linijami najmanj 15 potnikov

za avtobusna potovanja 40 potnikov na avtobus

Agencija Komptur kot organizator potovanja oz. aranžmaja sme popolnoma ali delno odpovedati program oz. odstopiti od pogodbe, ne da bi morala povrniti škodo, če pred izvajanjem programa ali med njim nastopijo izredne okoliščine, katerim se ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti. Organizator si pridržuje pravico do zadržanja sorazmernega dela akontacije za potovanja v primeru, da dogovorjenega potovanja zaradi višje sile ali drugih nepredvidenih okoliščin (npr. terorizem) v predvidenem terminu ne bo možno ali varno realizirati. Zadržani del kupnine se nanaša na nepovratne stroške nakupa letalskih vozovnic pod pogoji letalskih prevoznikov im. »non refundable«, nevračljivih hotelskih depozitov, vnaprej kupljenih kart, vstopnic in podobnih izdatkov.

Take okoliščine bi za agencijo predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj ne sprejme rezervacije oz. da pogodbe ne sklene, če bi le te obstajale v času objave potovanja oz. aranžmaja oz. v času sklenitve pogodbe.

Pri odstopu od pogodbe pred njeno izpolnitvijo agencija vrne potniku plačan znesek aranžmaja, potnik pa nima pravice do povrnitve morebitnih stroškov za vizum ali cepljenje, ki je bilo s programom zahtevamo. V primeru odstopa od pogodbe med njenim izpolnjevanjem ima agencija pravico do plačila za dogovorjene storitve, ki so bile opravljene, dolžna pa je storiti vse potrebno za zavarovanje interesov potnika. O kakršnikoli naknadni spremembi programa je Komptur dolžan potnika nemudoma obvestiti.

Komptur lahko odpove pogodbo ali odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Kompturjem, zlasti če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti oz. je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa ni obvestil Komptur.

Komptur si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja samo v primeru izrednih razmer zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, naravne nesreče in drugi nepredvideni vzroki, na katere ni mogoče vplivati) brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Komptur ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopi kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti.

Komptur ne odgovarja za zamude letal, ladij in vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki nastanejo kot posledica takšnih zamud.

V primeru, da stanje na kraju samem Kompturju ne dopušča namestitve potnikov v naročenem objektu, lahko Komptur potnika namesti v istem kraju v drug objekt enake kategorije.

10. POTNI DOKUMENTI

Vsak potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potnega dokumenta na dan vstopa v državo, je potnik dolžan na ta določila paziti sam, Komptur za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja iz tega naslova ne odgovorja.

Agencija Komptur ni odgovorna, če potnik nima veljavnih dokumentov. Potnik si je dolžan pred potovanjem oz. do roka, ki je določen v programu, pridobiti vizume za države, v katere potuje. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna agencija po pravilih o potnikovi odpovedi aranžmaja.

V primeru, da potniku ureja vizum agencija Komptur, le ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma, niti za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. Urejanje vizuma preko agencije ni všteto v ceno aranžmaja in se plača posebej. V kolikor potnik Kompturju ne dostavi potrebnih dokumentov za pridobitev vizuma v roku, določenem v programu, se šteje, da si potnik ureja vizum sam.

Potnik, ki potuje v tujino, je dolžan spoštovati vse carinske, devizne in varnostne predpise države, v katero potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov ali zavrnitve vstopa v državo potnik ne more nadaljevati potovanja, nosi sam vse stroške, ki nastanejo v zvezi s tem.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci dolžni nositi s seboj v času potovanja v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustrezno tujo zakonodajo. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, nosi vse nastale stroške potnik sam.

11. OBVESTILA PRED ODHODOM NA POTOVANJE

Potnikom, prijavljenih na enodnevne izlete, počitnice v Sloveniji in Hrvaški z lastnim prevozom, Komptur obvestila pred odhodom ne pošilja. Za potovanja, poletne in zimske počitnice z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo o potovanju najkasneje teden dni pred odhodom. Če potnik obvestila v tem roku ne prejme, se je dolžan zglasiti na prijavnem mestu. V primeru, da je potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov, nosi morebitno škodo, ki bi zaradi tega nastal, sam.

12. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Potnik ima pravico do zdravstvene pomoči v skladu z meddržavnimi pogodbami o zdravstveni pomoči. Identiteto izkazuje s potnim dokumentom in izkaznico (potrdilom), ki velja za državo podpisnico pogodbe o nudenju nujne medicinske pomoči. Kartico mednarodnega zdravstvenega zavarovanja ali obrazec (za države znotraj EU) si potnik priskrbi sam.

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je obvezno tudi, če je tak predpis sprejet že po sklenitvi pogodbe o potovanju – to prav tako ni razlog za prekinitev pogodbe, razen če bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje, kar potnik dokaže s posebnim zdravniškim potrdilom.

Pri potovanjih, kjer so zahtevana cepljenja, je vsak potnik dolžan imeti s seboj veljavno mednarodno potrdilo (rumena knjižica) z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Agencija priporoča, da potniki sklenejo zavarovalno pogodbo o zdravstveni asistenci v tujini. Agencija ne odgovarja za kakršnekoli posledice, ki bi nastale zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero potuje, ali programa, na katerega se je prijavil, prav tako tudi ne za stroške, ki bi zaradi tega nastali

13. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik. Prav tako ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, krajo prtljage in drugih dragocenosti med potovanjem ali v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali na hotel. Za prevoz posebne prtljage (npr. kolo, surf, golf oprema …) mora potnik prevozniku plačati doplačilo, ponavadi ob odhodi pri prijavi na let. V vsakem primeru pa je potrebno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi na potovanje, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve kapacitet pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oz. škodo, ki zaradi tega nastane, krije potnik sam. Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določi prevoznik, je brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravico do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskih prevozih je za prtljago odgovorna izključno letalska družba v skladu spredpisi mednarodnega letalskega potniškega prometa.

Komptur ne odgovarja za krajo ali poškodovanje prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd).

14. TOČNOST PREVOZNIKOV

Komptur ne odgovarja za točnost prevoznikov v kopenskem, morskem in letalskem transportu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Komptur ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva.

Komptur si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejemo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu oz. odhodu na destinacijo, ne pa tudi počitku.

Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni drugače navedeno povprečne kategorije.

15. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali vrnitev v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove. Potnik se lahko za nasvet obrne na vodjo potovanja oz. na predstavnika agencije. V primeru, da mora zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnega koli povračila vplačanega aranžmaja ali povrnitve stroškov.

16. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo Komptur bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma, se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Cene in fotografije, objavljene na internetu in reklamnih materialih so informativne narave, Komptur pogojno jamči (ob dodatnem preverjanju na dodatno zahtevo kupca) za popolnost ali verodostojnost podatkov ter izgled, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno.

17. KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV IN HIŠNI RED

Namestitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima vpliva. Pri tem velja, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od standardov, ki smo jih vajeni v Sloveniji oz. v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo nastanitvenih objektov višjih kategorij.

Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno reklamacijo, podani s strani pooblaščene agencije organizatorja, ki ni v skladu z opisi storitev v njegovem programu.

Hišni red, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij, na katere organizator nima vpliva.

Pri aranžmajih, označenih z »all inclusive«, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu ali ponudbi, saj se te ponudbe razlikujejo po državah in objektih. Običajno je v to storitev vključen polni penzion in pijača pri obrokih.

18. REKLAMACIJE IN PRITOŽBE

Potnik mora že v kraju samem reklamirati neustrezno storitev, nepravilnosti oz. pomanjkljivosti. To stori pri predstavniku agencije, v njegovi odsotnosti pa pri neposrednemu izvajalcu storitev ali pooblaščenem lokalnem agentu ter skuša sodelovati,, da se vzrok reklamacije odpravi. V primeru, da bi reklamacijo lahko rešili na kraju samem (pomanjkljiva čistoča sobe, opreme, lega sobe ipd), potnik pa ni grajal napake na licu mesta in o nepravilnostih obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in s tem izgubil pravico do kasnejših reklamacij in zahtevam po znižanju cene ali plačilu škode.

Reklamacijo je potnik dolžan vložiti pisno v zakonsko določenem roku, ki v času sprejema teh splošnih pogojev znaša 2 meseca po končanem potovanju, na naslov: Komptur, d.o.o., Glavni trg 9, Celje. Brez pisne reklamacije Komptur ne obravnava zahtevkov za znižanje cene, odškodninskih in drugih zahtevkov. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam ali pisno pooblasti tretjo osebo (pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji). Reklamacija mora biti utemeljena z ustreznimi dokazi, potrdili hotelirja ali prevoznika o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek.

Če je prišlo do neizpolnjevanja programa ali nekaterih storitev po krivdi agencije, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neopravljenih storitev.

To določilo ne velja v primeru, ko ima agencija Komptur pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa potovanja oz. aranžmaja, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

19. UPORABA PODATKOV

Komptur vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter tudi za namene neposrednega trženja, raziskave trga, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ponudbi Kompturja ter njegovih poslovnih partnerjev. V kolikor potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje.

Soglasje ali privolitev za uporabo osebnih podatkov morajo potniki izraziti z jasnim pritrdilnim dejanjem. To pomeni, da je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prostovoljno, specifično, ozaveščeno in nedvoumno izrazijo soglasje k obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim. Soglasje, uporaba in hranjenje osebnih podatkov o potnikih je urejeno z določili nove uredbe GDPR z dne 25.5.2018.

20. KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe Komptur je že vključen davek na dodano vrednost.

V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno sodišče v stalnem prebivališču kupca.

21. OSTALE INFORMACIJE

Komptur opravlja dejavnost organiziranja in prodaje turističnih potovanj, dejavnost turističnih vodnikov in spremljevalcev ter dejavnost vodenja in usposabljanja na področju športa na osnovi področnih zakonov.

Poslovanje je v skladu z določili:

Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)

(Uradni list RS, št. 13/18 z dne 28.2.2018)

Zakona o varstvu potrošnikov, poglavja 6

6. Pogodbe o paketnem potovanju in povezani potovalni aranžmaji

(členi od 57. do 58. č)

(Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu potrošnikov – ZVPot- H

(Uradni list RS, št. 31/18 z dne 4. 5. 2018)

Pravilnika o obrazcih za informiranje pri pogodbah o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih

(Uradni list št.43/2018 z dne 22.6.2018

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2131

Priloga I: Obrazec standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju, kadar je možna uporaba hiperpovezav

Ponujena kombinacija potovalnih storitev je turistični paket v smislu zakona, ki ureja varstvo

potrošnikov.

Zato boste upravičeni do vseh pravic EU, ki veljajo za turistične pakete. Podjetje KOMPTUR

prevzema/podjetja polno odgovornost za ustrezno izvedbo turističnega paketa v celoti.

Poleg tega podjetje KOMPTUR v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, zagotavlja(-jo) jamstvo, da se v primeru njegovih/njihovih likvidnostnih težav povrnejo vaša plačila in zagotovi vaš povratek, kadar turistični paket vključuje prevoz.

Več informacij o ključnih pravicah iz zakona, ki ureja varstvo potrošnikov: [se zagotovi v obliki hiperpovezave].

Prek hiperpovezave potrošnik prejme naslednje informacije:

Ključne pravice na podlagi zakona, ki ureja varstvo potrošnikov:

– Potrošniki prejmejo vse bistvene informacije o turističnem paketu pred sklenitvijo pogodbe

o paketnem potovanju.

– Za ustrezno izvedbo vseh potovalnih storitev, vključenih v pogodbo, je vedno odgovorno

vsaj eno podjetje.

– Potrošniki prejmejo telefonsko številko za nujne primere ali podatke o kontaktni točki, prek katere lahko pridejo v stik z organizatorjem potovanja ali potovalno agencijo.

– Potrošniki lahko z obvestilom v razumnem roku in ob plačilu morebitnih dodatnih stroškov

turistični paket prenesejo na drugo osebo.

– Cena turističnega paketa se lahko poveča le, če nastanejo posebni stroški (na primer cene

goriva) in če je to izrecno določeno v pogodbi, v nobenem primeru pa ne pozneje kot 20 dni

pred začetkom turističnega paketa. Če se cena poviša za več kot 8 odstotkov cene

turističnega paketa, lahko potrošnik odstopi od pogodbe. Če si organizator potovanja

pridržuje pravico do povišanja cene, ima potrošnik pravico do znižanja cene, če pride do

znižanja zadevnih stroškov.

– Potrošniki lahko odstopijo od pogodbe brez plačila kakršne koli odstopnine in prejmejo

celotno povračilo vseh plačil, če se je znatno spremenil kateri od bistvenih elementov

turističnega paketa razen cene. Če podjetje, odgovorno za turistični paket, turistični paket

pred njegovim začetkom prekliče, so potrošniki upravičeni do povračila plačil, kadar je to

ustrezno, pa tudi do povrnitve škode.

– Potrošniki lahko v primeru izrednih okoliščin odstopijo od pogodbe pred začetkom

turističnega paketa brez plačila kakršne koli odstopnine, na primer, če v kraju potovanja

nastanejo resne varnostne težave, ki bi verjetno vplivale na turistični paket.

– Poleg tega potrošniki lahko odstopijo od pogodbe kadar koli pred začetkom turističnega

paketa proti plačilu ustrezne in upravičene odstopnine.

– Če bistvenih elementov turističnega paketa po njegovem začetku ni mogoče zagotoviti v

skladu z dogovorom, je treba potrošniku brez dodatnih stroškov ponuditi primerne

nadomestne aranžmaje. Potrošniki lahko brez plačila kakršne koli odstopnine odstopijo od

pogodbe, kadar storitve niso izvedene v skladu s pogodbo in to znatno vpliva na izvedbo

turističnega paketa ter organizator potovanja težave ne odpravi.

– Potrošniki so upravičeni tudi do znižanja cene in/ali povrnitve škode, kadar potovalne

storitve niso izvedene ali so neustrezno izvedene.

– Če je potrošnik v težavah, mora organizator potovanja zagotoviti pomoč.

– Če ima organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru

likvidnostnih težav, likvidnostne težave, se plačila povrnejo. Če ima organizator potovanja

ali prodajalec potovanja, kadar zagotavlja jamstvo v primeru likvidnostnih težav,

likvidnostne težave po začetku turističnega paketa in je v turistični paket vključen prevoz,

se zagotovi povratek potrošnikov. KOMPTUR je jamstvo v primeru likvidnostnih težav zagotovil pri ZAVAROVALNICI TRIGLAV D.D. LJUBLJANA. Če se izvedba storitev zavrne zaradi likvidnostnih težav KOMPTURJA, se potrošniki lahko obrnejo na ta subjekt ali po potrebi na pristojni organ (kontaktni podatki, vključno z imenom, naslovom, elektronskim naslovom ter telefonsko številko).

POSEBNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMANE

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil. Drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določila v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

1. NAMESTITEV V APARTMAJIH

V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na namestitvi v apartmajskih objektih oz. posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan prihoda. Zadnji dan je potrebno apartma zapustiti do 10.00 ure.

2. POSAMEZNA PRIJAVA ZA NAMESTITEV V DVOPOSTELJNI SOBI

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik, glede na določilo drugega ostavka 5. točke splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, prepusti Kompturju, da mu najde sopotnika na istem turističnem aranžmaju, ki bi bil pripravljen z njim deliti sobo. Posamezno prijavljen potnik mora ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, ki se zadrži, če Komptur ni uspel najti takega potnika.

3. MEDCELINSKA POTOVANJA IN TURISTIČNI ARANŽMAJI

Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejemajo vse poslovne enote Kompturja in pooblaščenih agencij do zasedenosti prostih mest, najkasneje do 60 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem aranžmaju dopuščajo, da je prijava možna tudi znotraj 60-dnevnega roka plača potnik prijavnino v višini 30 % vrednosti potovanja, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja. V primeru potnikove prijave na potovanje znotraj 60-dnevnega roka do pričetka potovanja, Komptur ne jamči razpisanih pogojev potovanja oz. aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje.

Komptur ne odgovarja za spremembe prihodnih in odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom in ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Komptur ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

4. ZA ARANŽMAJE SMUČANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki se šteje kot višja sila, zato Komptur zaradi take odpovedi potovanja s strani potnika ravna v skladu s splošnimi pogoji in navodili. Izrecno navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb.

5. ZA ARANŽMAJE, KJER KOMPTUR NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, ko Komptur ni organizator potovanja, nastopa v vlogi informatorja. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potniku in mu omaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila, odpovedi morajo biti skladna z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba pa bo poslana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da Komptur prodaja te aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo ureja potnik z organizatorjem potovanja.

6. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV IN POTOVANJ

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:

s posredovanjem številke kreditne kartice

v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici, s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev. Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvršene prijave, razen če ni določen oz. dogovorjen daljši oz. krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma ali potovanje.

7. POTOVANJA Z OTROKI

V posameznih primerih je lahko določeno, da imajo mladoletno otroci do starosti, določene v programu, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz celostnega paketa. Pogoji in višina posameznega popusta je določena v posameznem programu. Če posebni popusti za mladoletne osebe niso navedeni, pomeni, da za ta turistični aranžma teh posebnih popustov ni.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu, mora imeti veljavne potne dokumente, vize in cepljenja, če tako določa program potovanja. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu, se šteje, da otrok nima pravice potovati v okviru tega aranžmaja.

8. POTOVANJA V ZADNJEM HIPU »LAST MINUTE« IN »NO NAME« NAMESTITVE

Pri tovrstnih aranžmajih (no name, fortuna, ultra ipd) je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbiro lege objekta in tipa sobe ni možna. Za te objekte jamči organizator zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni klasifikaciji) ter storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive). Potrebno je upoštevati, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestna lokacija, bolj oddaljen od plaže, bližina gradbišča…), tudi sobe so običajno skromneje opremljene s pogledom na dvorišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko… V primeru več sob organizator ne jamči rezervacije v istem hotelu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.